ARBO catalogus

De Arbowet is sinds 1 januari 2007 gewijzigd. Werkgevers en werknemers hebben meer ruimte voor maatwerk gekregen en kunnen samen het beleid invullen. Arbocatalogi spelen hierbij als middel een belangrijke rol. De wetgever stelt zogenaamde doelvoorschriften vast waarin zij het beschermings- en veiligheidsniveau aangeeft dat bedrijven moeten bieden aan werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. In het algemeen dient de Arbocatalogus aan te geven met welke maatregelen bedrijven aan de wettelijke doelen kunnen voldoen. Het is echter niet altijd mogelijk te komen tot explicitering van een minimumniveau aan maatregelen. In de Arbocatalogus Afvalbranche worden maatregelen beschreven die risico’s in de afvalbranche weg kunnen nemen of, zo dat niet mogelijk is, voldoende beperken. Deze maatregelen kunnen en moeten niet allemaal verplicht worden toegepast. Met een goede onderbouwing worden alternatieve maatregelen geaccepteerd mits de werknemer goed beschermd is.