NVRDService

Skip Navigation Linkscookieverklaring

 Privacy & cookies

PRIVACYVERKLARING NVRD
NVRD levert diverse diensten aan haar leden. In dat kader kan NVRD persoonsgegevens verwerken van zowel haar leden als de personen die bij haar leden werkzaam zijn, dan wel van andere geïnteresseerden. In deze privacyverklaring informeert NVRD u over hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
NVRD geldt als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van de persoonsgegevens die in deze verklaring staan beschreven. De contactgegevens van NVRD zijn:

 

          NVRD

          Nieuwe Stationsstraat 10

          6811 KS Arnhem

          post@nvrd.nl

         

Het gebruik van persoonsgegevens door NVRD

NVRD verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u zelf aan ons verstrekt via de website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening, zoals via onze leden.

 

Persoonsgegevens
Bij het verlenen van haar diensten aan haar leden kan NVRD de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 

·       NAW-gegevens

·       contactgegevens, zoals (zakelijk) telefoonnummer en e-mailadres

·       inhoud correspondentie

·       gegevens betreffende uw functie, organisatie, standplaats en oud

        werkgever(s)

·       abonnementen

·       verantwoordelijkheden bijv. BOR, communicatie, P&O

·       geboortedatum

·       inschrijvingen voor evenementen, zoals het NVRD congres,
        kennisbijeenkomsten of reizen

·       CV

·       bank- en betaalgegevens

·       dieetwensen

·       beeldmateriaal

·       IP adres

·       klikgedrag in de nieuwsbrief

·       LinkedIn en twitter profiel

·       gebruikersnaam van het NVRD-ledennet

 

Doeleinden
NVRD verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 

·       beheer van het ledenbestand en relaties

·       het onderhouden van contact

·       verlenen van diensten aan haar leden in het kader van haar statutaire
        doelstelling om doelmatig en duurzaam gemeentelijk afvalbeheer en                        reiniging van de openbare ruimte te bevorderen

·       het organiseren van netwerkactiviteiten, zoals in het kader van Young                      Professionals en reizen

·       het organiseren en faciliteren van kennisbijeenkomsten zoals workshops en              masterclasses

·       het bieden van een online ledennetwerk

·       het versturen van nieuwsbrieven, informatie en uitnodigingen

·       het optimaliseren van de inhoud van nieuwsbrieven

·       netwerkdoeleinden

·       afhandelen van vragen, klachten en andere contactaanvragen

·       het verkrijgen van sponsoring

·       toezending van GRAM

·       ten behoeve van het afnemen van diensten

·       koppelen van adviseurs en gemeenten bijv. in het kader van VANG Support

·       facturering

·       innen van gelden en nemen van incassomaatregelen

·       het voldoen aan wettelijke verplichtingen

·       marketing, zoals het toesturen van uitnodigingen voor NVRD congressen en            evenementen

·       het voeren van geschillen

·       accountantscontrole

·       rapporteren en analyseren ter verbetering van de dienstverlening

·       benchmarking

 

Grondslagen
Bepaalde persoonsgegevens worden door NVRD verwerkt om uitvoering te geven aan afspraken die met u zijn gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van uw deelname aan activiteiten of evenementen. Ook kan het zijn dat NVRD persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen. Daarnaast heeft NVRD gerechtvaardigde belangen, zoals:

 

·       uitvoer geven aan haar doelstellingen als vereniging

·       het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening

·       de verbetering van haar diensten

·       de bescherming van haar financiële belangen

 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan NVRD uw persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens aan een samenwerkingspartner worden verstrekt ten behoeve van de organisatie van een evenement of activiteit. Ook maakt NVRD gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer NVRD aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten, omdat leveranciers daar zijn gevestigd, zoals Microsoft, Google Analytics en Mailchimp. Daarnaast kunnen derden gegevens opslaan buiten de EER indien u met ons communiceert via social media, zoals LinkedIn of Facebook. Al deze partijen zijn "EU-VS Privacy Shield" gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
NVRD zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat NVRD zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft NVRD passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Profilering
Wij houden bij wat het klikgedrag is van lezers van onze nieuwsbrief. Dit doen we om de inhoud van de nieuwsbrief te kunnen verbeteren.

 

Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.  Op onze website worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Daarnaast maakt NVRD gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics

 

Uw rechten
U heeft het recht om NVRD een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u NVRD verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

          NVRD

          Nieuwe Stationsstraat 10

          6811 KS Arnhem

          post@nvrd.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de 'KopieID' app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door NVRD laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 juli 2018.

NVRD kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.