NVRDService

Skip Navigation Linksvoorbehoud-en-voorwaarden

 Voorbehoud & voorwaarden

Algemene voorwaarden bijeenkomsten en congressen NVRD

versie januari 2023

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de NVRD sluit met betrekking tot (deelname aan) bijeenkomsten en congressen.

2.       De NVRD wordt aangeduid als natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee de NVRD een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een bijeenkomst of congres heeft gesloten wordt aangeduid als deelnemer.Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

1.       De overeenkomst komt tot stand nadat de NVRD de inschrijving van de deelnemer heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding door de NVRD vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de deelnemer niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post of fax plaats.

2.       Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. NVRD is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor deelnemer toegankelijk te houden.

 

Artikel 3: Betaling

1.       Betaling door deelnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door NVRD aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.       Als het deelnemersbedrag niet voor aanvang van het seminar door NVRD is ontvangen, behoudt de NVRD zich het recht voor deelname aan bijeenkomst of congres te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van deelnemer ongewijzigd bestaan.

 

Artikel 4: Inkoopkenmerk

Wilt u dat er een inkoopkenmerk wordt vermeld op de factuur? Geef het dan aan op het aanmeldformulier. Nb Vult u hier niets in en moet er achteraf toch een kenmerk worden toegevoegd dan zijn wij genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Annulering

1.       Deelnemer heeft uitsluitend de mogelijkheid om zijn inschrijving schriftelijk per e-mail te annuleren. Indien de inschrijving langs elektronische weg is gedaan, vindt annulering uitsluitend plaats via contact met de NVRD per e-mail of telefonisch. Deelnemer dient hiervoor de instructies te volgen zoals vermeld op de schriftelijke bevestiging van de inschrijving. De annulering wordt per e-mail bevestigd. Indien de inschrijving niet langs elektronische weg is gedaan, kan er tevens mondeling (telefonisch) worden geannuleerd. In dat geval wordt de annulering per e-mail bevestigd.

2.       Bij annulering vanaf 10 werkdagen voor aanvang bijeenkomst of congres of op de dag van het seminar zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.

3.       NVRD behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de bijeenkomst of congres te annuleren tot vijf dagen voor de geplande datum van de bijeenkomst of het congres zonder dat NVRD gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

4.       Het niet verschijnen op de bijeenkomst of congres zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de bijeenkomst of congres.

5.       Als deelnemer niet in staat is het seminar bij te wonen, is deelnemer bevoegd een vervanger aan het seminar te laten deelnemen.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

1.       Hoewel de bijeenkomst of congres en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt NVRD geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en /of (werk)materiaal van de bijeenkomst of congres.

2.       Voor het overige is NVRD aansprakelijk voor de schade, die deelnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan NVRD toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen NVRD is verzekerd dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

3.       De in lid 2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NVRD.


Artikel 7: Kortingen 

Groepskortingen zijn alleen van toepassing wanneer de deelnemers in dienst zijn bij de organisatie die de factuur ontvangt. De organisatie ontvangt één factuur voor deze deelnemers. Dit betekent dat de desbetreffende deelnemers hetzelfde inkoopnummer (indien van toepassing) moeten vermelden bij de aanmelding. Als de NVRD de factuur achteraf moet opsplitsen en men niet meer voldoet aan het aantal deelnemers, bijvoorbeeld door meerdere entiteiten, dan komt de groepskorting te vervallen.