De toekomst is dichterbij dan je denkt... En met het streven naar een circulaire wereld, of dichter bij huis een circulair Nederland in 2050, is het als branche goed om te verkennen wat dit betekent voor de inzameling van huishoudelijk afval / grondstoffen en het gemeentelijk domein. Oftewel het werkveld van onze leden.

Na onze toekomstverkenning in 2018 waarin vier toekomstscenario’s van de branche zijn geschetst, is er veel veranderd. Op wereldschaal, denk aan de pandemie, grondstoffentekorten en extreem weer, maar ook in de Nederlandse afvalsector, denk aan uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, het Nationaal Programma Circulaire Economie en het Circulair Materialenplan. We willen geen speelbal zijn van externe factoren, maar een leidende rol pakken in de transitie. Door in 2024 een ambitieuze toekomstvisie 2035 te ontwikkelen stippelen we samen met ons leden een concrete route uit op weg naar de circulaire samenleving van de toekomst.

Een visie waar we, gezien het doel om 50% circulair te zijn in 2030, direct mee aan de slag moeten kunnen. Het blijft dus niet bij een droombeeld, maar bevat ook een strategische routekaart. Ook proberen we een doorkijk te geven naar een circulaire samenleving in 2050 en de bijdrage die leden van de NVRD in deze transitie kunnen leveren. Het project Toekomstvisie kent 4 fases.

 • Fase 1

  Interpretatie externe trends en ontwikkelingen

 • Fase 2

  Impactanalyse en beschrijving van interne ontwikkelingen

 • Fase 3

  Greenfieldstudie

 • Fase 4

  Nadere uitwerking Toekomstvisie 2035

Planning
De toekomstvisie mét strategische routekaart zal eind oktober worden opgeleverd. De eindpresentatie zal plaatsvinden tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 5 december 2024.

Fase 1: Interpretatie externe trends en ontwikkelingen

In de eerste fase is aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en gesprekstafels in kaart gebracht met welke grote ontwikkelingen we rekening moeten houden en welke kansen en bedreigingen hier voor het gemeentelijk domein uit voortvloeien. Daarbij is een duidelijk onderscheid te maken tussen ontwikkelingen waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen en ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Deze inventarisatie heeft uiteindelijk geleid tot bouwsteen 1 voor de toekomstvisie. Deze is hieronder te downloaden. Heb je aanvullingen voor onderstaande bouwsteen? Laat het ons weten!

Download

Bouwsteen 1 - Interpretatie externe trends en ontwikkelingen PDF

download icon

Denk mee!

Mis je nog iets in deze eerste bouwsteen? Laat het ons weten.

Fase 2: Impactanalyse en beschrijving van interne ontwikkelingen

In bouwsteen 1 is al een eerste voorzet gedaan om per trend en ontwikkeling de impact op het gemeentelijk grondstoffendomein te beschrijven. Aan de hand van deze eerste impactanalyse is met behulp van een viertal ledensessies input opgehaald bij ruim 130 leden. Deze input is verwerkt in bouwsteen 2 van de toekomstvisie. Deze is hieronder te downloaden. Ben je niet in de gelegenheid geweest om aan te sluiten bij een van onze ledensessies? Geef dan alsnog jouw input via onderstaande knop.

Download

Bouwsteen 2 - Uitkomsten NVRD ledensessies PDF

download icon

Denk mee!

Mis je nog iets in deze tweede bouwsteen? Laat het ons weten.

Fase 3: Greenfieldstudie

Aanvullend op de input uit fase 1 en 2 krijgen we ook belangrijke input van studenten en Young NVRD. Zij zijn de toekomst en in het kader van “durf te dromen” zijn zij uitgedaagd om via een Greenfieldstudie zonder restricties te kijken naar hoe het gemeentelijke grondstoffendomein er in de toekomst uit kan zien. Daarbij hebben zij niet alleen de ambities voor 2035 vertaald naar een aantal concrete acties en scenario’s, ook hebben zij een vooruitziende blik opgetekend voor de lange termijn. Deze Greenfieldstudie vormt bouwsteen 3 voor de toekomstvisie.

Download

Bouwsteen 3 - Greenfieldstudie PDF

download icon

Fase 4: Nadere uitwerking Toekomstvisie 2035

Alle bouwstenen worden verwerkt in een strategische routekaart waarmee leden aan de slag kunnen. Hierbij zal speciale aandacht uitgaan naar de toekomst van de milieustraat / circulair ambachtscentrum. Niet als doel op zich, maar om scherp te krijgen hoe we voor de verschillende grondstofstromen die nu nog via de milieustraat worden ingezameld hoger op de R-ladder kunnen komen. De verwachting is dat deze voorziening in de transitie naar 50% circulariteit in 2030 een belangrijke rol gaat spelen.

De toekomstvisie mét strategische routekaart zal eind oktober worden opgeleverd.

NVRD aanspreekpunt

Ilse van der Grift

Expert Beleidsadviseur