Het Programma VANG-huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten en hun inzamelaars te ondersteunen in hun transitie naar een circulaire economie. De komende jaren ligt de focus op preventie, het nog meer en beter scheiden van huishoudelijk afval én het verhogen van het aandeel recycling.

Het uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijke Afval (HHA) is onderdeel van het Nationaal Programma Circulaire Economie. Naast het uitvoeringsprogramma VANG-HHA is er ook VANG buitenshuis dat zich richt op de kantoor-, winkel- en dienstensector.

Voor wie is het VANG-programma?
Het uitvoeringsprogramma VANG-HHA is primair bedoeld voor gemeenten en hun inzamelaars. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval en vormen daarmee een belangrijke schakel om stapsgewijs tot volledige circulariteit te komen. Een gemeente heeft invloed door voorlichting te geven aan inwoners en beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen. Om te bevorderen dat waardevolle grondstoffen uit het huishoudelijk afval zo hoogwaardig mogelijk worden gerecycled, is ook samenwerking en afstemming nodig met andere ketenpartners.

Wat is de rol van de NVRD?
​Het uitvoeringsprogramma VANG-HHA is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Rijkswaterstaat en de NVRD. Wij vertegenwoordigen hierin gemeenten en hun publieke inzamelbedrijven. Het ministerie van IenW is opdrachtgever en is binnen het uitvoeringsprogramma verantwoordelijk voor de beleidsvorming en implementatie van (Europese) wet- en regelgeving. Rijkswaterstaat en de NVRD zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Wat is er tot dusver bereikt?
Het streven van het uitvoeringsprogramma is om door middel van goede afvalscheiding hoogwaardige recycling te faciliteren en voor bepaalde reststromen de hoeveelheid afval te beperken door waar mogelijk in te zetten op preventie. Het programma VANG is in 2015 van start gegaan en heeft een looptijd tot en met 2025. De doelstellingen zijn:

 • Minimaal 55% van het stedelijk afval wordt gerecycled (met een doorkijk naar 65% in 2035)
 • Minimaal 75% afvalscheiding
 • Maximaal 100 kg restafval per inwoner

Sinds de start van het VANG programma hebben veel gemeenten de VANG-doelstellingen omarmd. Steeds meer gemeenten zijn ook in staat om hiervoor beleid te formuleren en daaraan uitvoering te geven. Dit zien we terug in de cijfers op het gebied van afvalscheiding en/of het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Ten opzichte van 2015 zijn er flinke stappen gezet:

 • De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner is gedaald van 240 kg in 2015 naar 180 kg in 202
 • In 2020 behaalden 112 van de in totaal 355 gemeenten (31%) een percentage afvalscheiding van 75% of hoger, in 2015 waren dit 30 van de 393 gemeenten (7,5%).
 • In totaal hadden 56 gemeenten minder dan 100 kg restafval per inwoner in 2020. Met een gemiddelde van 180 kg restafval per inwoner zijn er ook gemeenten die daarboven zitten.
 • In 2020 werd gemiddeld 52,5% van het huishoudelijk afval gerecycled.

Welke uitdaging ligt er nog?
​Nog steeds is er te veel huishoudelijk afval en worden er te veel waardevolle grondstoffen verbrand. Beter scheiden van huishoudelijk afval leidt tot minder te verbranden restafval en tot een hogere kwaliteit van de verschillende deelstromen. En dat is nodig voor een hoogwaardige recycling van grondstoffen. Want met een hoogwaardige recycling dragen we bij aan de Europese recycledoelstelling van 55%, de circulaire economie én dus aan de duurzaamheidsdoelstellingen in Nederland.

Waarmee ondersteunen we gemeenten vanuit VANG-HHA?
Vanuit het uitvoeringsprogramma wordt aan gemeenten algemene en specifieke kennis en ondersteuning geboden. De algemene ondersteuning is gericht op afvalbeheerstrategieën, preventie en communicatie richting inwoners. De specifieke ondersteuning is gericht op materiaalstromen.

Hieronder vind je enkele hulpmiddelen die vanuit het uitvoeringsprogramma VANG beschikbaar zijn gesteld voor gemeenten.

VANG handboeken

VANG wegwijzers

VANG academies

VANG support

VANG website

VANG tools

VANG Recycletool

VANG Vergelijker

VANG Landkaart

VANG CO2 Calculator

NVRD aanspreekpunt

Bas Peeters

Senior Beleidscoördinator

Het laatste nieuws

 • Nieuwe VANG recycledoelstelling: minder kilo’s, meer procenten

 • De VANG Academie Textiel gaat in april 2024 weer van start!

 • Nieuwe VANG handboeken PMD en OPK gepubliceerd

 • VANG-Academie GFT groot succes

 • Nieuwe versie handboek Textiel VANG-HHA

 • Nieuwe data in VANG-tools op benchmarkafval.nl

 • Het nieuwe Uitvoeringsprogramma voor VANG Huishoudelijk Afval is een feit!

 • 19 Gemeenten ontvangen subsidie om een circulair ambachtscentrum op te zetten